Russian English Facebook Електронна поща Шуменски университет

ЦЕЛИ И ТЕМАТИКА

В тази страница може да получите информация за целите и тематиката на научната поредица.

Поредица „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков“ е научно списание с отворен достъп, създадено с цел публикуване на оригинални материали в областта на филологията. Изданието предоставя платформа за обмен на резултати на научни трудове и идеи и съдейства за развитието на теоретичните и практически съпоставителни изследвания, спомага създаването и укрепването на научни връзки между учени от различни страни. Читателите имат достъп до пълните текстове на публикуваните материали и могат да ги изтеглят, копират, разпечатат и разпространяват, да се позовават на тях или да ги използват за други законни цели.

В „Проблемах когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков“ се публикуват статии, обзори и рецензии на научни трудове в областта на лингвистиката, функционалната и когнитивна лингвистика, приложната и корпусна лингвистика, съпоставителната лингвистика, лингвистика на медийния дискурс, лингвокултурология, теория на комуникацията, интеркултурна комуникация, теория на дискурса, семантика и прагматика, теория на превода, лингводидактика и др.

Използваните методи на изследване могат да са качествени, количествени или смесени, а планът на изследване може да е тематичен, експериментален, обзорен и т.н.