Russian English Facebook Електронна поща Шуменски университет

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Подробна информация относно изискванията за техническо оформление, на които трябва да отговарят статиите, предлагани за публикуване в сборника.

Начало

1) заглавие – Times New Roman, размер 12 pt, получер шрифт, С ГЛАВНИ БУКВИ;

2) име и фамилия – Times New Roman, размер 12 pt, с курсив;

3) резюме (на езика на статията) – Times New Roman, размер 10 pt;

4) ключови думи – 3-5 думи/словосъчетания (на езика на статията) – Times New Roman, размер 10 pt.

След заглавието, имената на автора, резюмето с ключовите думи се оставя по един празен ред.


Следва

1) заглавие (на английски език) – Times New Roman, размер 12 pt, получер шрифт, С ГЛАВНИ БУКВИ;

2) име и фамилия (на английски език) – Times New Roman, размер 12 pt, с курсив;

3) резюме (на английски език) – Times New Roman, размер 10 pt;

4) ключови думи – 3-5 думи/словосъчетания (на английски език) – Times New Roman, размер 10 pt.

След заглавието, имената на автора, резюмето с ключовите думи се оставя по един празен ред


Изисквания за оформяне на текста на статията (вж. образеца в приложението)

1) текстов редактор Word за Windows, формат на листа: А5;

2) полета: 1,9 см от всички страни, отстъп за нов ред: 1,25 см – за текста на статията, подравнена двустранно, а в списъка на литературата, източниците, речниците отстъп – 0,5 см.; редовата разредка: 1 (единична);

- шрифт на статията: Times New Roman, размер 12 pt;

– шрифт на бележките под линия и литературата: Times New Roman, размер 10 pt;

– при цитиране в текста се използват квадратни скоби с посочване на съответния номер на цитираната работа и цитираните страници, например [2, с. 31];

– езиковите примери се отбелязват с курсив, а разграниченията в тях – с получер курсив; след примера авторът се посочва в кръгли скоби: (И. Вазов); допуска се получер шрифт за текстови откроявания, подчертаване се използва в изключителни случаи;

– бележки под линия и в края на текста не се допускат.

списъкът с литература се подрежда в азбучен ред, поставя се след статията със заглавие ЛИТЕРАТУРА (получер шрифт) и се оформя в съответствие с образеца, показан по-долу;

Следва транслитерация на списъците с използвана литературата, под название REFERENCES.

4) В края на статията, след списъка с литературата, се дават сведенията за автора по образец:

– име, фамилия;

– научна степен;

– звание;

– организация, в която работи автора към дадения момент;

– град, държава;

– e-mail.


[docx] Образец за оформяне на статията